خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۴ف ۹ن/ ۹ BC
سرشناسهنیمروزی، نرگس، ۱۳۵۳ - - پدیدآور
عنوانفرهنگ نامه منطق موسسه بوستان کتاب ۲۱۰۹: کلیات؛ ۱۶۵: فرهنگ و دایره المعارف؛ ۸۸
شرح پدیدآورنرگس نیمروزی
شابک‏‫ 9640914827‬
مشخصات ظاهری‏‫۹۸۸ ص: مصور، جدول
وضعیت نشرقم; موسسه بوستان کتاب; ۱۳۹۲
موضوعمنطق
موضوعفارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
توضیحاتکتابنامه: ص [۹۵۹] - ۹۶۹
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    74028 CLFB0626701  موجود
 الهیات    83076 THFB1036293  موجود