خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۴ف ۲ع/ ۲۹ P
سرشناسهعبدالکریمی، سپیده، ‎۱۳۵۸- - پدیدآور
عنوانفرهنگ توصیفی زبان شناسی شناختی فرهنگنامه های زبان شناسی ۸
شرح پدیدآورسپیده عبدالکریمی
مشخصات ظاهری۲۰۵ ص: مصور
وضعیت نشرتهران; علمی; ۱۳۹۳
موضوعزبان شناسی
موضوعزبان شناسی
موضوعفارسی - ریشه شناسی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: [۱۸۱] - ۱۸۳
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    146739 LEFB0933342  موجود