شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۵۸/۷‎ /‎هـ‎۳‎ ت‎۹۲‎ ‎
سرشناسههچ، مری جو؛ Hatch, Mary Jo - پدیدآور
عنواننظریه سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن موسسه کتاب مهربان نشر ۱۲۷
شرح پدیدآورنوشته ماری جو هچ، آن ال. کانلیف؛ برگردان حسن دانایی فرد
مشخصات ظاهری‎۶۲۹ ص: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; موسسه کتاب مهربان نشر; ۱۳۹۲
موضوعرفتار سازمانی
موضوعجامعه شناسی سازمانی
موضوعسازمان
توضیحاتعنوان اصلی: 2006.Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives
توضیحاتاین کتاب قبلا با عنوان "تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست مدرن" توسط همین مترجم و ناشر درسال ‎۱۳۹۲ منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 4   131739 CLB2550624  1394 امانت
 مرکزی 3   67094 CLFB5536133  1393 موجود
 مرکزی 2   67093 CLFB0781680  1393 موجود
 مرکزی    130347 CLB2548797  1392 امانت
 مرکزی    69165 CLFB5578465  1391 امانت
 مرکزی    135118 CLB2553505  1390 موجود
 علوم تربیتی    53914 EDFB0713841  1389 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء