شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۴۳۱‎ /‎م‎۵‎ الف‎۵۲‎‎
سرشناسهمسیح خواه، هادی، ‎۱۳۶۰- - پدیدآور
عنواناستعداد تحصیلی: شامل بخش های درک مطلب، منطقی، تحلیلی، کمیتی و تجسمی ویژه آزمون دکتری قابل استفاده برای تمامی گرو ه های آزمایشی شامل... کتابخانه فرهنگ ۲۸۲
شرح پدیدآورمولفان هادی مسیح خواه، محمد وکیلی
مشخصات ظاهری‎۷۱۹ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; کتابخانه فرهنگ; ۱۳۹۲
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
موضوعآزمونهای هوش
موضوعآزمونهای هوش
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   66054 CLB2548373 5 1398 امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی 9   106507 CLFB128048  1397 امانت
 مرکزی 8   106506 CLFB128049  1397 امانت
 مرکزی 7   106180 CLFB129522  1397 امانت
 مرکزی 6   106179 CLFB129523  1397 امانت
 مرکزی 7   78076 CLFB0818445 5 1394 موجود
 مرکزی    135251 CLB2556029 4 1393 موجود
 مرکزی 8   87516 CLFB0981929 4 1393 موجود
 مرکزی 4   66057 CLFB5527616 4 1393 موجود
 مرکزی 3   66056 CLFB5528033 4 1393 موجود
 مرکزی    66053 CLFB0834128 4 1393 امانت
 ادبیات    148193 LEFB0947279   موجود
 مرکزی ۵   66055 CLFB5589377   امانت
 مرکزی 5   102380 CLFB122056   امانت
 مرکزی ۶   78077 CLFB0818412   امانت
 مرکزی ۴   77884 CLFB0817983   موجود
 الهیات ۶   75923 THFB0921198   موجود
 الهیات ۵   75922 THFB0921202   امانت
 مرکزی 3   63049 CLFB1134762   موجود
 مرکزی 2   63048 CLFB5439922   امانت
 مرکزی    58125 CLFB5449495   موجود
 علوم تربیتی    55374 EDFB7424692   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء