شماره راهنمای کنگرهTA‎‎ ۴۰۵‎ /‎هـ‎۹‎ م‎۷‎ ‎
سرشناسههیبلر، .Hibbeler, R.C - پدیدآور
عنوانمکانیک مواد (مقاومت مصالح) انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۰۴
شرح پدیدآورنویسنده آر. سی. هیبلر؛ مترجم سیدمحمدرضا خلیلی
مشخصات ظاهریج: مصور، عکس، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات; ۱۳۸۴
موضوعمقاومت مصالح
موضوعتحلیل سازه
توضیحاتعنوان اصلی: ,Mechanics of materials,4ed,2000
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 10 1  105499 CLFB128349  1390 امانت
 مرکزی  1  135629 CLB2556478  1387 موجود
 مرکزی 3 1  47732 CLB2558730   موجود
 مرکزی 4 2  103125 CLFB120684   امانت
 مرکزی 3 2  102503 CLFB122044   امانت
 مرکزی 9 1  102124 CLFB122177   موجود
 مرکزی 8 1  83116 CLFB126574   امانت
 مرکزی ۷ ۱  83115 CLFB0918345   موجود
 مرکزی ۶ ۱  56423 CLFB0970736   موجود
 مرکزی 5 1  50924 CLFB1065912   امانت
 مرکزی ۲ ۲  49401 ENFB0184630   امانت
 مرکزی  ۲  49400 CLFB0831170   موجود
 مرکزی ۴ ۱  49249 ENFB0183754   موجود
 مرکزی ۲ ۱  14654 ENFB0209632   امانت
 مرکزی  ۱  14006 ENFB0203946   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء