خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۶۲‎ /ح‎۵‎ ه‎۷
سرشناسهحسنی، سعدی - پدیدآور
عنوانهفت نغمه چنگ 
شرح پدیدآورسعدی حسنی
مشخصات ظاهری‎۲۰۳ ص.: مصور، عکس
وضعیت نشرتهران; صفی علیشاه; ۱۳۳۳
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی دانان
موضوعسازها
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 یوسفی (ادبیات)    10388 lefb0974796  موجود