شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۴۲‎ /‎ر‎۶‎ م‎۴‎ ‎
سرشناسهرضائیان، علی، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانمدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ‎۷۱۵: مدیریت ۴۴
شرح پدیدآورعلی رضائیان
مشخصات ظاهریدوازده، ‎۱۵۵ ص.: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه; ۱۳۸۷
موضوعمدیریت تعارض
موضوعمدیریت
موضوعرفتار سازمانی
توضیحاتکتابنامه: ص ۱۴۷ - ‎۱۵۵
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135060 CLB2554036  1382 موجود
 علوم تربیتی ۳   52239 EDFB0718189   موجود
 علوم تربیتی ۲   48793 EDFB0667300   موجود
 علوم تربیتی    48792 EDFB0667274   موجود
 مرکزی ۲   10788 PHFB0111762   موجود
 مرکزی    10787 PHFB0111773   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء