شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۳۰۳/۲‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵‎‎
سرشناسهاستوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James - پدیدآور
عنوانحساب دیفرانسیل و انتگرال 
شرح پدیدآورجیمز استوارت؛ ترجمه ارشک حمیدی
مشخصات ظاهریج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; فاطمی; ۱۳۸۸
موضوعحساب دیفرانسیل
موضوعحساب انتگرال
توضیحاتعنوان اصلی: calculus, 6th ed, 2008
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی   2 106547 CLFB128058  1397 امانت
 مرکزی  1 1 106545 CLFB128059  1397 موجود
 مرکزی 23 2 1 106549 CLFB128060  1397 امانت
 مرکزی 22 2 1 106548 CLFB128061  1397 موجود
 مرکزی 21  2 106546 CLFB128017  1397 امانت
 مرکزی 29 1 1 106544 CLFB128007  1397 صحافی
 مرکزی 22 2 ق2 97345 CLFB1125672 6 1396 امانت
 مرکزی 32 1 ق1 110775 CLB2547192 6 1395 امانت
 مرکزی  1 ق1 52511 CLB2549270 6 1395 امانت
 مرکزی 30 1 ق1 109845 CLFB130224  1395 امانت
 مرکزی   ق2 135424 CLB2556459 6 1394 امانت
 مرکزی 35 1 ق1 130187 CLB2549133 6 1393 امانت
 مرکزی 34 1 ق1 129913 CLB2548085 6 1393 امانت
 مرکزی 33 1 ق1 129912 CLB2548084 6 1393 امانت
 مرکزی 31 1 ق1 110774 CLB2547193 6 1393 امانت
 مرکزی 26 1 ق2 130188 CLB2549134  1393 امانت
 مرکزی 24 2 ق1 110772 CLB2547187 6 1392 امانت
 مرکزی  1 ق1 61817 CLB2550125 6 1392 موجود
 مرکزی  1 ق‎1 61375 CLB2549434 6 1392 امانت
 مرکزی 9 1 ق1 56923 CLB2549228 6 1392 امانت
 مرکزی 5  ق2 105464 CLFB126407  1392 موجود
 مرکزی 2  ق2 133841 CLB2553884 6 1391 امانت
 مرکزی 3  ق2 133763 CLB2553917 6 1391 موجود
 مرکزی 25  ق2 110773 CLB2547738 6 1391 موجود
 مرکزی  2 ق1 110771 CLB2547191 6 1391 موجود
 مرکزی 2 2 ق1 101844 CLFB120720 6 1391 امانت
 مرکزی 3 2 ق1 56927 CLFB131704 6 1391 موجود
 مرکزی  1 ق1 101846 CLFB120722  1391 امانت
 مرکزی 6 1 ق‎1 52163 CLFB125914  1391 موجود
 مرکزی  1 ق1 105462 CLFB126409  1390 امانت
 مرکزی 13 2 ق1 87174 CLB2549995 6 1388 موجود
 مرکزی 12 2 ق‎2 61816 CLFB5483370 6  صحافی
 مرکزی  2 ق1 101934 CLFB120326   امانت
 مرکزی 2 2 ق1 78105 CLB2555834   موجود
 مرکزی  2 ق1 69077 CLB2548470   امانت
 مرکزی 8 2 ق‎1 61821 CLB2558662   امانت
 مرکزی 28 1 ق1 105463 CLFB126406   صحافی
 مرکزی 24 1 ق1 103076 CLFB121461   امانت
 مرکزی 21 2 ق1 103073 CLFB1123074   موجود
 مرکزی 26 1 ق1 103071 CLFB121436   امانت
 مرکزی 25 1 ق1 103014 CLFB120486   امانت
 مرکزی 19 2 ق1 101612 CLFB1104983   امانت
 مرکزی 24  ق2 97347 CLFB1125436   موجود
 مرکزی 23  ق2 97346 CLFB1125649   امانت
 مرکزی 18 2 ق1 97344 CLFB1125953   موجود
 مرکزی 17 2 ق1 97343 CLFB1125986   امانت
 مرکزی 16 2 ق1 97342 CLFB1125964   امانت
 مرکزی 23 1 ق1 97341 CLFB1126055   امانت
 مرکزی 22 1 ق1 97340 CLFB1126022   امانت
 مرکزی 21 1 ق1 97339 CLFB1126011   امانت
 مرکزی 21  ق2 93775 CLFB1060995   امانت
 مرکزی 20  ق2 93747 CLFB1061121   امانت
 مرکزی 19  ق2 91924 CLFB1001169   امانت
 مرکزی 18  ق2 91923 CLFB1001158   امانت
 مرکزی 15 2 ق1 91922 CLFB1001114   موجود
 مرکزی 14 2 ق1 91921 CLFB1001181   امانت
 مرکزی 21 1 ق1 91920 CLFB1001103   موجود
 مرکزی 20 1 ق1 91919 CLFB1001091   امانت
 مرکزی ۲۱ ۱ ق۱ 87175 CLFB0766290   امانت
 مرکزی ۱۷  ق۲ 85599 CLFB0951960   امانت
 مرکزی ۲۰ ۱ ق۱ 78988 CLFB0850766   امانت
 مرکزی ۱۹ ۱ ف۱ 78120 CLFB0819222   امانت
 مرکزی ۱۶  ق۲ 77258 CLFB0977126   امانت
 مرکزی ۱۶ ۱ ق۱ 75570 CLFB0792615   موجود
 مرکزی ۱۸ ۱ ق۱ 75437 CLFB0781949   امانت
 مرکزی ۱۷ ۱ ق۱ 75436 CLFB0781938   امانت
 مرکزی ۲ ۲ ق۱ 69078 CLFB5576621   امانت
 مرکزی 13 2  68845 CLFB1067183   امانت
 مرکزی ۱۴ ۱ ق۱ 68756 CLFB5603307   امانت
 مرکزی ۱۵ ۱ ق۱ 68173 CLFB5608133   موجود
 مرکزی 15  ق‎2 65599 CLFB1001428   موجود
 مرکزی ۱۴  ق‎۲ 65598 CLFB5523735   امانت
 مرکزی ۱۳  ق‎۲ 65597 CLFB5523678   امانت
 مرکزی ۱۲ ۲ ق‎۱ 65596 CLFB5523768   موجود
 مرکزی ۱۱ ۲ ق‎۱ 65595 CLFB5523791   امانت
 مرکزی ۱۰ ۲ ق‎۱ 65594 CLFB5523623   موجود
 مرکزی ۱۳ ۱ ق‎۱ 65593 CLFB5523803   موجود
 مرکزی ۱۲ ۱ ق‎۱ 65592 CLFB5523779   امانت
 مرکزی ۱۱ ۱ ق‎۱ 65591 CLFB5523746   امانت
 مرکزی ۹ ۲ ق‎۱ 61822 CLFB5483404   امانت
 مرکزی ۷ ۲ ق‎۱ 61820 CLFB5483381   امانت
 مرکزی 11 1 ق1 61819 CLFB5434590   موجود
 مرکزی 10 1 ق‎1 61818 CLFB123097   امانت
 مرکزی ۱۱   61815 CLFB5484898   موجود
 مرکزی 10  ق‎2 61814 CLFB1013094   موجود
 مرکزی ۶ ۲ ق ۱ 56930 CLFB0828389   موجود
 مرکزی ۵ ۲ ق‎۱ 56929 CLFB5534737   موجود
 مرکزی 4 2 ق‎1 56928 CLFB1123614   امانت
 مرکزی ۱۱ ۱ ق‎۱ 56925 CLFB0934411   امانت
 مرکزی ۷ ۱  56921 CLFB5550049   امانت
 مرکزی ۹  ق‎۲ 56920 CLFB5347425   امانت
 مرکزی 8  ق‎2 56919 CLFB1063583   موجود
 مرکزی ۷  ق‎۲ 56918 CLFB5571378   موجود
 مرکزی ۵  ق‎۲ 56916 CLFB5438561   امانت
 مرکزی ۴  ق‎۲ 52514 ENFB0775717   موجود
 مرکزی ۳  ق‎۲ 52513 ENFB0775728   امانت
 مرکزی ۲  ق‎۲ 52512 ENFB0775751   موجود
 مرکزی ۵ ۱ ق‎۱ 52510 ENFB0775739   امانت
 مرکزی ۴ ۱ ق‎۱ 52509 ENFB0775762   امانت
 مرکزی 3 1 ق‎1 52508 CLFB1110171   موجود
 مرکزی ۲ ۱ ق‎۱ 52507 ENFB0775784   امانت
 مرکزی ۲ ۲ ق‎۱ 52162 CLFB5438594   امانت
 مرکزی  2 ق ‎1 48442 CLFB125186   موجود
 مرکزی  ۱ ق ‎۱ 48441 CLFB5259665   موجود
 مرکزی  ۲ ق ۱ 20360 CLFB5393460   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء