شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۱۴‎ /‎ن‎۶‎ ت‎۲۶‎‎
سرشناسهنصیری، محمد، ‎۱۳۴۳- - پدیدآور
عنوانتاریخ تحلیلی صدر اسلام مجموعه تاریخ ۴۳
شرح پدیدآورمحمد نصیری؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
مشخصات ظاهری‎۳۲۰ ص
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۹۲
موضوع
موضوعاسلام - تاریخ - از آغاز تا ‎۶۱ق
موضوععربستان - تاریخ
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه: ص ۳۰۵ - ‎۳۲۰؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 11   71002 CLB2549454 2 1398 امانت
 مرکزی 16   130234 CLB2549161 2 1397 امانت
 الهیات 2   88705 THFB1052737  1396 موجود
 مرکزی 13   109253 CLFB131222 2 1395 امانت
 مرکزی 11   109250 CLFB131220 2 1395 امانت
 مرکزی 4   18922 CLFB0826017 2 1395 امانت
 مرکزی 6   136351 CLB2557575 2 1394 موجود
 مرکزی 5   135744 CLB2555958 2 1394 امانت
 مرکزی    131820 CLB2548190 2 1394 امانت
 مرکزی 8   96762 CLFB1105456 2 1394 امانت
 مرکزی 7   136345 CLB2557572  1394 موجود
 مرکزی 9   109248 CLFB131219  1394 امانت
 الهیات    88716 THFB1052776  1394 موجود
 مرکزی 3   135333 CLB2556039 2 1393 امانت
 مرکزی 10   109249 CLFB131218 2 1393 امانت
 مرکزی 6   76970 CLFB0811224 2 1393 موجود
 مرکزی 14   109252 CLFB131216 2 1392 امانت
 مرکزی 7   96761 CLFB1105849 2 1392 امانت
 مرکزی 5   74446 CLFB0656894 2 1392 موجود
 مرکزی 3   59812 CLFB5444052 2 1392 موجود
 مرکزی 12   109251 CLFB131217 2 1391 موجود
 مرکزی    58119 CLFB0932891 2 1391 امانت
 ادبیات 4   149742 LEFB1080852  1391 امانت
 ادبیات 2   146329 LEFB0897903  1391 موجود
 ادبیات    146328 LEFB0897914  1391 موجود
 مرکزی 15   109247 CLFB131221  1391 موجود
 مرکزی 4   59986 CLFB5442836  1391 موجود
 مرکزی 34   131736 CLB2548230  1390 امانت
 مرکزی 7   4727 CLFB130549  1389 موجود
 مرکزی 2   136352 CLB2557566  1384 موجود
 مرکزی    18397 CLB2555868  1384 موجود
 ادبیات 5   162052 LEFB1194151 2  موجود
 ادبیات 3   149741 LEFB1080841   موجود
 ادبیات 3   148983 LEFB0127515   موجود
 مرکزی ۱۳   72528 CLFB0835264   امانت
 مرکزی 12   71274 CLFB1070839   امانت
 مرکزی ۸   69231 SCFB0252445   امانت
 الهیات    66501 THFB0715784   امانت
 مرکزی ۲۸   60166 CLFB5447044   امانت
 مرکزی ۱۹   57386 CLFB5403923   امانت
 مرکزی ۱۸   51885 CLFB5331440   امانت
 مرکزی    41374 EDFB0499468   امانت
 مرکزی ۷   19882 CLFB0911281   موجود
 مرکزی 5   19034 MSFB0192158   امانت
 ادبیات ۲   137154 LEFB0844680   موجود
 ادبیات    136949 LEFB0846121   موجود
 مرکزی 33   96763 CLFB1105445   موجود
 مرکزی 32   96760 CLFB1105478   موجود
 مرکزی 10   69830 CLFB1067824   موجود
 مرکزی 9   69819 CLFB1012183   موجود
 الهیات ۲   69051 THFB0842976   موجود
 مرکزی ۳۱   68537 CLFB5608054   موجود
 مرکزی 7   68050 CLFB1109416   موجود
 مرکزی ۳۰   67501 CLFB5561041   موجود
 مرکزی ۶   65831 SCFB0226004   موجود
 مرکزی ۵   63986 SCFB0210429   موجود
 مرکزی ۴   63985 SCFB0210418   موجود
 مرکزی ۳   63984 CLFB0941330   موجود
 مرکزی ۲   63983 SCFB0210980   موجود
 مرکزی    63982 SCFB0210991   موجود
 مرکزی 29   60344 CLFB1009875   موجود
 مرکزی ۲۶   60237 CLFB5447583   موجود
 مرکزی ۲۵   60188 CLFB5447055   موجود
 مرکزی ۲۴   60187 CLFB0834836   موجود
 مرکزی ۲۷   59906 CLFB5442746   موجود
 مرکزی ۲۳   58778 CLFB5438482   موجود
 مرکزی ۲۲   58777 CLFB5422328   موجود
 مرکزی 21   58776 CLFB1103836   موجود
 مرکزی 20   58775 CLFB1102521   موجود
 مرکزی 2   58120 CLFB1123265   صحافی
 مرکزی ۱۷   51738 CLFB5326174   موجود
 مرکزی ۵   51429 EDFB0690782   موجود
 مرکزی ۱۵   51004 CLFB5319244   موجود
 مرکزی ۴   49217 EDFB0676771   موجود
 مرکزی 3   41586 CLFB1064078   موجود
 مرکزی ۱۰   20503 MSFB0201966   موجود
 مرکزی ۸   19889 MSFB0918604   موجود
 مرکزی ۶   19869 MSFB0197315   موجود
 مرکزی ۲   18343 MSFB0188564   موجود
 مرکزی    18153 CLFB1122365   موجود
 مرکزی ۲   16666 AGFB0152950   موجود
 مرکزی    14442 CLFB1064089   موجود
 مرکزی ۳   7095 CLFB0781398   موجود
 مرکزی ۶   4726 NRFB0180876   موجود
 مرکزی ۴   3506 NRFB0035989   موجود
 مرکزی    1467 VEFB0043197   موجود
 مرکزی ۳   899 NRFB0009124   موجود
 مرکزی ۲   898 NRFB0009113   موجود
 مرکزی    897 NRFB0009102   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء