خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۶۷‎ /ع‎۸۲‎ ن‎۷
سرشناسهعلی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸- - پدیدآور
عنواننقش ارزش های اسلامی در فرآیند نظارت و کنترل سازمانی
شرح پدیدآورتالیف علیرضا علی احمدی، مصطفی کاظمی، محمد مولایی
مشخصات ظاهریه، ‎۶۲ ص
وضعیت نشرتهران:تولید دانش,۱۳۸۲
موضوعمدیریت (اسلام)
موضوعمدیریت (اسلام)
موضوعارزشها (اسلام)
توضیحاتکتابنامه: ص. ۶۰-‎۶۲
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    18921 ECFB0224611  امانت
 مرکزی ۲   23690 ECFB0271266  موجود