شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۱۴۱۱‎ /‎س‎۲‎ ت‎۳۲‎‎
سرشناسهسالواتوره، دومینیک؛ Salvatore, Dominick - پدیدآور
عنواناقتصاد بین الملل 
شرح پدیدآوردومینیک سالواتوره؛ ترجمه حمیدرضا ارباب
مشخصات ظاهری‎۲ج: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر نی; ۱۳۹۱
موضوعاقتصاد بین الملل
موضوعبازرگانی بین المللی
توضیحاتعنوان اصلی: International economics, 9th ed, c2007
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتنمایه
مندرجاتج.‎۱. تجارت بین الملل .- ج.‎۲. مالیه بین الملل
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135093 CLB2555535 9 1399 امانت
 مرکزی 2 1  131281 CLB2550626 9 1388 امانت
 مرکزی ۶ ۲  66416 CLFB5532342   امانت
 مرکزی ۵ ۲  66415 CLFB5532319   موجود
 مرکزی ۴ ۲  66414 CLFB5532285   موجود
 مرکزی ۳ ۲  66413 CLFB5532252   موجود
 مرکزی ۲ ۲  66412 CLFB5532151   موجود
 مرکزی  ۲  53283 CLFB5330898   موجود
 مرکزی  ۱  53282 CLFB5334151   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء