شماره راهنمای کنگرهTP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶‎ ‎
سرشناسههیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner - پدیدآور
عنواناصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 
شرح پدیدآوردیوید هیمل بلاو، جیمز ریگز؛ مترجمین ساناز پورمند، سعید سلطانعلی، فرید معمارزاده طهران
مشخصات ظاهریج.: جدول + یک لوح فشرده
وضعیت نشرتهران; اندیشه‌های گهربار; ۱۳۸۴
موضوعمهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها
موضوعمهندسی شیمی
توضیحاتعنوان اصلی: Basic principles and calculations in chemical engineering
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف٬ توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   135320 CLB2555591 8 1393 موجود
 مرکزی 6   83598 CLFB0912080 8 1393 امانت
 مرکزی 4   79934 CLFB0882772 8 1393 صحافی
 مرکزی 7   83599 CLFB0912079  1393 امانت
 مرکزی 3 2  52437 CLFB5372052  1391 موجود
 مرکزی  2  87434 CLFB0980524 7 1389 موجود
 مرکزی  1  87433 CLFB0980467 7 1389 موجود
 مرکزی 2 2  48997 ENFB0245179 7 1389 موجود
 مرکزی 2 1  48996 CLFB1109337  1389 موجود
 مرکزی 2 2  131322 CLB2550184 7 1388 موجود
 مرکزی  2  102293 CLFB122196 7 1388 امانت
 مرکزی 3   51865 CLFB0936334 7 1384 موجود
 مرکزی    36771 CLFB0790398  1384 موجود
 مرکزی 2   79535 CLFB0864053 8 93 امانت
 مرکزی ۵   79935 CLFB0882693   امانت
 مرکزی ۳   79536 CLFB0864020   امانت
 مرکزی    52442 CLFB5370083   امانت
 مرکزی  2  47970 ENFB0182513   امانت
 مرکزی  1  47969 CLFB5568677   امانت
 مرکزی 2   47584 CLFB0990806   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء