شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۷/۷‎ /‎س‎۷‎ م‎۶‎‎
سرشناسهسعیدی مهر، محمد، ‎۱۳۴۲-
عنوانمعارف اسلامی(۱) مجموعه معارف ۱۱
شرح پدیدآورمحمد سعیدی مهر، امیر دیوانی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛ معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی؛ ویراستار رضا بابایی
مشخصات ظاهری‎۲۰۰ ص: جدول
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۷۹
موضوعتعلیمات دینی
موضوعالهیات
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135736 CLB2555966 2 1398 امانت
 مرکزی 2   133346 CLB2552523 2 1393 امانت
 مرکزی 21 1  60279 CLFB122484 2 1393 امانت
 الهیات 4   88304 THFB1052484  1393 موجود
 مرکزی 2   133345 CLB2552526 2 1392 امانت
 مرکزی 24 1  129861 CLB2548122 2 1392 امانت
 مرکزی 22   66760 CLFB129843 2 1392 موجود
 مرکزی 2   15312 CLFB5569061 2 1392 امانت
 مرکزی 2   133344 CLB2552525 2 1391 امانت
 مرکزی    133343 CLB2552524 2 1391 امانت
 مرکزی 14 1  68055 SCFB0241979 2 1390 موجود
 مرکزی 4   135755 CLB2555942 2 1389 موجود
 مرکزی 14 1  95878 CLFB1100136 2 1389 امانت
 مرکزی 18 1  51741 CLFB5439214 2 1389 موجود
 مرکزی 5 1  49978 EDFB0685153 2 1389 موجود
 مرکزی 19 1  51739 CLFB5336456 2 1388 موجود
 مرکزی 7 1  51150 EDFB0698562 2 1388 موجود
 مرکزی    51145 CLB2555420  1388 موجود
 مرکزی 16 1  71320 CLB2558681 2 1387 موجود
 مرکزی 3   23814 ECFB0270324 2 1387 موجود
 مرکزی    5918 CLFB123028 2 1387 موجود
 مرکزی 10   67184 SCFB0236694  1387 موجود
 مرکزی 4   45916 CLFB1069387  1387 امانت
 مرکزی 8 1  51433 CLB2558654 2 1385 موجود
 مرکزی 7 1  20909 MSFB0204419 2 1385 موجود
 مرکزی 4 1  18898 MSFB0190868 2 1385 موجود
 مرکزی 5 1  13280 AGFB0133058 2 1385 موجود
 مرکزی 11 1  69196 SCFB0252294 2 1384 امانت
 مرکزی 3 1  18427 MSFB0187459 2 1384 موجود
 مرکزی    1172 NRFB0012795 2 1384 موجود
 مرکزی 7 1  64287 CLB2555795 2 1383 موجود
 مرکزی 8 1  64267 SCFB0219820 2 1383 موجود
 مرکزی 4 1  14059 AGFB0124872 2 1383 موجود
 مرکزی 6 1  4725 CLB2558643 2 1383 موجود
 مرکزی 5 1  3980 NRFB0043050 2 1383 موجود
 مرکزی 2 1  17803 CLFB0935311  1383 موجود
 مرکزی 13 1  69372 CLFB5391895 2 1382 موجود
 مرکزی 20 1  58450 CLFB5416545 2 1382 موجود
 مرکزی 5 1  23816 ECFB0272647 2 1382 موجود
 مرکزی 2 1  12804 AGFB0104784 2 1382 موجود
 مرکزی  1  9241 PHFB0093642 2 1382 موجود
 مرکزی  1  19915 CLFB126585 2 1381 موجود
 مرکزی  1  13817 CLFB0781703 2 1381 موجود
 مرکزی 4 1  2731 CLFB0781635 2 1381 موجود
 مرکزی 2 1  1173 NRFB0012784 2 1381 موجود
 مرکزی 2 1  18325 CLFB0935355 2 1380 موجود
 مرکزی  1  11729 AGFB0087986 2 1380 موجود
 مرکزی 2 1  7076 EDFB0252766 2 1380 موجود
 مرکزی 2 1  1015 CLFB1064090 2 1380 موجود
 مرکزی 2 1  62945 SCFB0192538  1380 موجود
 ادبیات 2 1  20008/2 LEFB0550745  1380 موجود
 مرکزی  1  61494 SCFB0189185 2 1379 موجود
 مرکزی 3 1  40274 CLFB0332277 2 1379 موجود
 مرکزی 2 1  38697 CLFB0317151 2 1379 امانت
 مرکزی  1  16078 MSFB0014546 2 1379 موجود
 مرکزی 4 1  23815 ECFB0292230 2  موجود
 ادبیات 4   142539 LEFB0894078   موجود
 الهیات 3   87706 THFB1050923   موجود
 مرکزی 6   62948 SCFB0215860   موجود
 ادبیات 3   24960/2 LEFB0580766   موجود
 ادبیات    20009/2 LEFB0566021   موجود
 مرکزی ۶ 1  19916 MSFB0198084   امانت
 مرکزی ۳ 1  14058 AGFB0112235   امانت
 الهیات    10794 THFB02997761   موجود
 مرکزی    1014 VEFB0028886   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء