شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۳۰۳/۳‎ /‎ش‎۸۶‎ ح‎۵‎‎
سرشناسهشهشهانی، سیاوش - پدیدآور
عنوانحساب دیفرانسیل و انتگرال 
شرح پدیدآورسیاوش شهشهانی
مشخصات ظاهری‎۲ج: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; فاطمی; ۱۳۹۰
موضوعحساب دیفرانسیل
موضوعحساب دیفرانسیل
موضوعحساب انتگرال
موضوعحساب انتگرال
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  134969 CLB2556997 2 1399 موجود
 مرکزی 2 2  134968 CLB2556998 2 1399 موجود
 مرکزی 5 2  56935 CLFB5340620 2 1391 موجود
 مرکزی 3 2  56933 CLFB5340563 2 1391 موجود
 مرکزی 2 2  56932 CLFB5340530 2 1391 موجود
 مرکزی  2  56931 CLFB5340507 2 1391 امانت
 مرکزی 10 1  129896 CLB2548102 2 1390 موجود
 مرکزی 6 1  56940 CLFB5340710 2 1390 موجود
 مرکزی 5 1  56939 CLFB5340686 2 1390 موجود
 مرکزی 4 1  56938 CLFB5340653 2 1390 امانت
 مرکزی 3 1  56937 CLFB5340462 2 1390 امانت
 مرکزی 2 1  56936 CLFB5340439 2 1390 موجود
 مرکزی 4 2  56934 CLFB5340596 2 1390 موجود
 مرکزی  1  51623 CLFB5319479 2 1390 امانت
 مرکزی 6 2  101829 CLFB120820 2 1389 موجود
 مرکزی 9 1  101828 CLFB120819 2 1389 موجود
 مرکزی 8 1  78523 CLFB0844826 2 1389 موجود
 مرکزی 3 2  71601 SCFB0269883 2 1389 موجود
 مرکزی 2 2  71600 SCFB0269894 2 1389 موجود
 مرکزی  2  71599 SCFB0269669 2 1389 موجود
 مرکزی 3 1  71598 SCFB0269670 2 1389 موجود
 مرکزی 13 1  71597 SCFB0269681 2 1389 موجود
 مرکزی 12 1  71596 CLFB5551309 2 1389 موجود
 مرکزی 4 1  55283 CLFB5400683 2 1389 موجود
 مرکزی  2  20362 CLFB0660462 2 1388 موجود
 مرکزی 2 1  20361 MSFB0205616 2 1388 موجود
 مرکزی 11 1  18913 MSFB0191010  1386 موجود
 مرکزی ۷ 1  67354 CLFB5544873   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء