شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۰/۱۸‎ /ب‎۲‎ ن‎۸‎
سرشناسهباقری، خسرو، ‎۱۳۳۶- - پدیدآور
عنواننگاهی دوباره به تربیت اسلامی 
شرح پدیدآورخسرو باقری؛ ویراستار مرتضی حاجعلی فرد
مشخصات ظاهری‎۲ج: جدول
وضعیت نشرتهران; موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشاران مدرسه); ۱۳۸۴
وضعیت نشرسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
موضوعاسلام و آموزش و پرورش
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر به صورت تک جلدی نیز منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه
مندرجاتج.‎۱. کاوشی برای تدوین چارچوب نظری تربیت اسلامی .-ج.‎۲. رویارویی با مسائل نظری و عملی تعلیم و تربیت
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  136353 CLB2557591  1396 موجود
 مرکزی  1  135317 CLB2555494  1394 موجود
 مرکزی  1  133221 CLB2551627  1393 موجود
 مرکزی 6 1  130159 CLB2548765  1392 امانت
 الهیات 7 1  89861 THFB1060203  1391 موجود
 مرکزی 3 1  56442 CLFB5344949  1390 موجود
 مرکزی 2 1  51501 EDFB0690690  1390 موجود
 مرکزی 3 1  51332 CLB2558676  1390 موجود
 مرکزی  2  51468 EDFB0701961  1388 موجود
 مرکزی  1  51146 CLFB122686  1388 موجود
 مرکزی  1  59963 CLB2548534  1387 موجود
 الهیات  2  74706 THFB0897035   امانت
 ادبیات 4 1  164600 LEFB1123300   موجود
 ادبیات 3 1  162102 LEFB1195714   موجود
 ادبیات 2 1  160188 LEFB1115064   موجود
 مرکزی 5 1  94683 CLFB1079748   امانت
 مرکزی 4 1  94682 CLFB1079737   امانت
 مرکزی 4 2  94681 CLFB1079760   امانت
 مرکزی 3 2  94680 CLFB1079782   امانت
 الهیات 6 1  84053 THFB1007712   امانت
 الهیات ۵ ۱  81627 THFB1022481   موجود
 الهیات ۴ ۱  81478 THFB1020191   امانت
 الهیات ۳ ۱  79349 THFB0992927   امانت
 مرکزی  ۱  72734 SCFB0278355   موجود
 الهیات  ۱  72150 THFB0875314   موجود
 مرکزی ۲ ۱  66172 CLFB5560871   موجود
 مرکزی  ۱  66171 CLFB0661373   موجود
 مرکزی 4 1  59764 CLFB1029653   موجود
 مرکزی ۳ ۲  51333 EDFB0694498   امانت
 مرکزی ۲ ۱  43788 CLFB0831282   موجود
 مرکزی  ۱  43787 EDFB0635572   موجود
 مرکزی ۲ ۲  42232 CLFB5642715   موجود
 مرکزی  ۲  42231 EDFB0510259   موجود
 مرکزی  ۱  19884 MSFB0197784   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء