شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۲۵۱/۲‎ /‎م‎۷۵‎ ش‎۹۲‎ ‎
سرشناسهمک موری، جان، ‎۱۹۴۲- م.؛ MCMurry, John - پدیدآور
عنوانشیمی آلی 
شرح پدیدآورجان مک موری؛ ترجمه عیسی یاوری
مشخصات ظاهری‎۳ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نوپردازان; ۱۳۹۰
موضوعشیمی آلی
توضیحاتعنوان اصلی: 2008 ,Organic chemistry, 7th ed
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 18 1  108121 CLFB128460  1398 امانت
 مرکزی 17 1  108120 CLFB128457  1398 امانت
 مرکزی  1  135408 CLB2556090 7 1396 موجود
 مرکزی  2  135426 CLB2556093 7 1395 امانت
 مرکزی 16 1  101507 CLB2555748   موجود
 مرکزی 15 1  101506 CLFB121077   موجود
 مرکزی 14 1  101497 CLFB121089   امانت
 مرکزی 13 1  101496 CLFB121088   موجود
 مرکزی 12 1  96897 CLFB1124851   موجود
 مرکزی 11 1  96896 CLFB1124839   موجود
 مرکزی 10 1  94923 CLFB1084317   موجود
 مرکزی 9 1  94922 CLFB1084283   موجود
 مرکزی ۸ ۱  86905 CLFB0985945   موجود
 مرکزی ۷ ۱  86904 CLFB0985978   امانت
 مرکزی ۶ ۱  86903 CLFB0985934   موجود
 مرکزی ۳ ۲  85622 CLFB0939764   موجود
 مرکزی ۴ ۲  85621 CLFB0764962   امانت
 مرکزی  ۳  83168 CLFB0915577   امانت
 مرکزی ۲ ۲  83167 CLFB0915229   موجود
 مرکزی ۵ ۱  83166 CLFB0915230   موجود
 مرکزی ۴ ۱  78989 CLFB0850799   موجود
 مرکزی ۳ ۱  69226 CLFB5578656   امانت
 مرکزی ۲ ۱  67319 CLFB0824420   موجود
 مرکزی  ۱  51626 CLFB5319378   موجود
 مرکزی  ۲  51611 CLFB5319862   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء