خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهK‎ ۵۲‎ /ف‎۲‎ م‎۶۱۴
سرشناسهمصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲- - پدیدآور
عنوانفرهنگ حقوقی (فارسی - انگلیسی) 
شرح پدیدآورمهرداد مصلحی
مشخصات ظاهری‎۵۹۱ ص
وضعیت نشرتهران; قلم; ۱۳۸۴
موضوعحقوق
موضوعفارسی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    17282 CLFB0625722  موجود