خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۱۰۴‎ /م‎۴‎ ع‎۲
سرشناسهعباس نژاد، محسن، ‎۱۳۵۱- - پدیدآور
عنوانقرآن، مدیریت و علوم سیاسیراهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز ۱
شرح پدیدآورگردآوری محسن عباس نژاد؛ همکاران طرح حبیب الله دعایی... [و دیگران]؛ تهیه شده در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی قرآن و علوم روز (وابسته به بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه)
مشخصات ظاهری‎۵۵۹ ص
وضعیت نشرمشهد:بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه,۱۳۸۴
موضوعمدیریت
موضوعاسلام و دولت
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    35817 CLFB0292735  موجود
 مرکزی    17334 ECFB0239826  موجود
 الهیات    13581 THFB0598376  موجود
 مرکزی    41761 EDFB0505022  موجود
 الهیات ۲   18345 THFB0624523  موجود
 مرکزی (مرجع)    17837 CLFB0625126  موجود
 ادبیات    128963 LEFB0772158  موجود
 مرکزی ۲   24778 ECFB0282514  موجود