شماره راهنمای کنگرهLB‎ ۱۰۲۸/۳‎ /ذ‎۹‎ ک‎۲
سرشناسهذوفن، شهناز - پدیدآور
عنوانکاربرد فناوریهای جدید در آموزش سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ۵۸‎ علوم تربیتی؛ :‎۸۰۲
شرح پدیدآورشهناز ذوفن
مشخصات ظاهرییازده، ‎۲۹۵ ص.: مصور، نمودار
وضعیت نشرتهران; سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه; ۱۳۸۳
موضوعتکنولوژی آموزشی
موضوعآموزش و پرورش
توضیحاتکتابنامه: ص. ۲۸۵-‎۲۸۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی ۸   56496 EDFB7426144   موجود
 علوم تربیتی ۷   45192 EDFB0640422   موجود
 علوم تربیتی ۶   45191 EDFB0640433   موجود
 علوم تربیتی ۵   44993 EDFB0638106   موجود
 مرکزی ۲   44956 CLFB5115059   موجود
 علوم تربیتی ۴   44374 EDFB0628217   موجود
 علوم تربیتی ۳   42677 EDFB0152503   موجود
 علوم تربیتی ۲   42676 EDFB0152514   موجود
 علوم تربیتی    41209 EDFB0155573   موجود
 مرکزی    39821 CLFB0326452   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء