خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۲۵‎ /م‎۹۲‎ ب‎۴۵۵
سرشناسهریپلی، الگزاندرا، ‎۱۹۳۴- م.، Ripley, Alexandra - پدیدآور
عنواناسکارلت: ادامه بر باد رفته شاهکار مارگارت میچل 
شرح پدیدآوراثر الکساندرا ریپلی؛ ترجمه مریم بیات
مشخصات ظاهری‎۲ ج
وضعیت نشرتهران; البرز; ۱۳۷۰
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی:.Scarlett, the sequel to gone with the wind
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی  ۱  22517 CLFB0131780  موجود
 مرکزی  ۲  22516 CLFB0131791  امانت در رزرو 1 عضو
 ادبیات  ۱  82324 LEFB0218519  موجود
 ادبیات ۲ ۱  762 LEFB0218531  موجود
 ادبیات  ۲  763 LEFB0218553  موجود
 مرکزی  2  35655 clfb0933386  امانت
 مرکزی  ۱  35656 EDFB0229247  موجود
 مرکزی  ۱  6231 PHFB0062239  موجود
 مرکزی  ۲  6232 PHFB0062240  امانت
 الهیات  ۲  14354 THFB0502845  موجود
 مرکزی 2 2  94292 CLFB1076903  امانت
 مرکزی 3 1  94291 CLFB1076857  امانت