خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ و‎۴۱ ۱۳۶۲
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانوداع بااسلحه 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه نجف دریابندری
ویرایشویرایش ‎۲
مشخصات ظاهریب، ‎۴۱۰ ص
وضعیت نشرتهران; نیلوفر; ۱۳۶۲
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    8252 CLFB0131551  امانت
 ادبیات    8593 LEFB0519340  موجود