شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ خ‎۹
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانخورشید همچنان میدرخشد 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه همایون حنیفه وند مقدم
مشخصات ظاهری‎۴۷۱ ص
وضعیت نشرتهران; نشر سرنا; ۱۳۶۳
توضیحاتعنوان اصلی:.The sun alsi rises
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    13448 CLFB0131539  موجود