خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ت‎۲
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانتپه های سبز آفریقا 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه رضا قیصریه
مشخصات ظاهری‎۳۶۶ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; نشر اول; ۱۳۶۴
توضیحاتعنوان اصلی:.Green hills of africa
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    10612 CLFB0131528  موجود