خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹۲
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانپیرمرد و دریا 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه نجف دریابندری
مشخصات ظاهری‎۱۴۳ ص
وضعیت نشرتهران; خوارزمی; ۱۳۶۳
موضوعهمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹
توضیحاتاین کتاب دارای مقدمه جامعی در باره زندگی و نقد آثار همینگوی بقلم مترجم میباشد.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    8068 CLFB0131517  امانت
 ادبیات    48431 LEFB0519317  موجود
 ادبیات ۲   149293 LEFB0976934  امانت