خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۴
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانپروانه و تانک: چهار داستان از جنگ داخلی اسپانیا 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه رضا قیصریه
مشخصات ظاهری‎۱۵۶ ص
وضعیت نشرتهران; فاریاب; ۱۳۶۴
موضوعاسپانیا
توضیحاتعنوان اصلی: .The Butterfly and the tank
مندرجاتخبرچینی.- پروانه و تانک.- شب قبل از نبرد .- در زیر ستیغ
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    11248 CLFB0131506  موجود