شماره راهنمای کنگرهHM‎ ۵۸۵‎ /‎ک‎۹‎ م‎۲‎‎
سرشناسهکوهن، بروس، ‎۱۹۳۸- م.، .Cohen, Bruce J - پدیدآور
عنوانمبانی جامعه شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ۶۷: ‎جامعه‌شناسی؛ ۴: علوم اجتماعی؛ ۴
شرح پدیدآورتالیف بروس کوئن؛ ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی، رضا فاضل
مشخصات ظاهریبیست وچهار، ‎۴۴۴ص
وضعیت نشرتهران; سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی; ۱۳۷۲
موضوعجامعه شناسی
توضیحاتعنوان اصلی:Introduction to sociology
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتواژه نامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 3   169107 LEFB0127076  1388 موجود
 مرکزی 2   135151 CLB2555503  1388 امانت
 مرکزی 4   59798 CLFB5443343  1387 موجود
 مرکزی    42192 CLFB129903  1387 امانت
 مرکزی 8   51501 CLFB5375134  1381 امانت
 مرکزی 5   13492 ECFB0174475  1380 امانت
 الهیات ۶   75013 THFB0904265   امانت
 ادبیات 8   165220 LEFB0123151   موجود
 ادبیات 9   164348 LEFB0121896   موجود
 ادبیات 2   160189 LEFB1175600   موجود
 ادبیات    159193 LEFB1167656   امانت
 ادبیات 7   158664 LEFB1162213   موجود
 مرکزی ۷   76850 CLFB0811617   موجود
 مرکزی ۵   69159 CLFB5578522   موجود
 مرکزی ۶   68928 CLFB5606175   امانت
 الهیات ۵   62856 THFB0657031   موجود
 الهیات ۴   61657 THFB0663258   موجود
 مرکزی ۱۵   59979 CLFB5443444   موجود
 مرکزی ۳   55267 CLFB5400931   کم استفاده
 علوم تربیتی    55099 EDFB7440512   موجود
 علوم تربیتی 7   51049 EDFB7440612   موجود
 علوم تربیتی ۶   49415 EDFB0678522   موجود
 علوم تربیتی ۵   49252 EDFB0676726   موجود
 علوم تربیتی    46945 EDFB0652520   موجود
 علوم تربیتی ۴   44348 EDFB0628538   موجود
 علوم تربیتی ۳   43214 EDFB0518176   موجود
 علوم تربیتی ۲   43192 EDFB0518213   موجود
 مرکزی ۲   42620 CLFB5107298   کم استفاده
 مرکزی ۷   41958 CLFB1414163   کم استفاده
 علوم تربیتی    39835 EDFB0504700   موجود
 مرکزی ۶   37098 CLFB0309334   موجود
 مرکزی ۵   34532 CLFB0281351   موجود
 ادبیات ۵   33213/2 LEFB0713782   موجود
 مرکزی ۴   32005 CLFB0233532   موجود
 مرکزی ۳   31560 CLFB0307815   موجود
 مرکزی ۲   30106 CLFB0204659   موجود
 مرکزی    29951 CLFB0078331   موجود
 مرکزی ۱۴   25966 CLFB5537369   موجود
 مرکزی ۱۳   23796 CLFB0830023   موجود
 مرکزی ۱۲   22990 ECFB0262828   موجود
 مرکزی ۱۱   21027 ECFB0246398   موجود
 مرکزی ۱۰   20970 CLFB5573156   موجود
 مرکزی ۹   20894 ECFB0244204   کم استفاده
 مرکزی 7   19327 CLFB0938280   موجود
 مرکزی ۸   19300 ECFB0227061   موجود
 مرکزی    18959 MSFB0191434   امانت
 مرکزی ۶   18391 ECFB0217655   موجود
 ادبیات ۲   18047 LEFB0170046   موجود
 الهیات ۳   14250 THFB0504216   موجود
 مرکزی ۴   12121 ECFB0147756   موجود
 مرکزی ۳   5836 ECFB0088046   کم استفاده
 مرکزی ۲   5179 ECFB0088035   موجود
 مرکزی    1815 AUFB0017505   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء