شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۵۶۵۵‎ /هـ‎۸۳‎ ح‎۵‎ ‎
سرشناسههمتی، حسن، ۱۳۲۱- - پدیدآور
عنوانحسابداری مالی پیشرفته (مطابق با استانداردهای حسابداری ایران) ترمه ۱/۷
شرح پدیدآورتالیف حسن همتی
مشخصات ظاهری۲ج: جدول
وضعیت نشرتهران; ترمه; ۱۳۸۶
موضوعحسابداری
موضوعحسابداری
توضیحاتکتابنامه
مندرجاتج.۱. .-ج.۲. صورتهای مالی تلفیقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 8 2  102191 CLFB120356  1391 موجود
 مرکزی  2  135272 CLB2556027  1389 موجود
 مرکزی 7 2  79177 CLFB0847122  1387 موجود
 مرکزی 6 2  21733 ECFB0249830  1387 موجود
 مرکزی 5 2  19822 ECFB0230632  1386 موجود
 مرکزی 3 2  16353 ECFB0196761  1382 موجود
 مرکزی 2 2  16352 CLFB0660664  1382 موجود
 مرکزی  2  13480 ECFB0174350  1380 موجود
 مرکزی 4 2  13479 ECFB0174361  1380 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء