شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۰/۲‎ /س‎۸۹ ۱۳۶۶
سرشناسهسمینار بین المللی اقتصاد اسلامی (‎۱۳۶۶: تهران)
عنوانمقالات سمینار بین المللی اقتصاد اسلامی، دانشگاه الزهراء پیرامون نظام اقتصاد اسلامی 
شرح پدیدآورباهتمام عبدالکریم بی آزار شیرازی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; -۱۳۶۸
موضوعاسلام و اقتصاد
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۳ ۱  76609 LEFB0029625   موجود
 مرکزی  ۱  7867 ECFB0019736   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء