خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهDSR‎ ۱۶۹۶‎ /ی‎۹‎ ی‎۲
سرشناسهیوسفی اشکوری، حسن، ۱۳۲۸- - پدیدآور
عنوانیاد ایام: رویکردهای سیاسی در جنبش اصلاحات
شرح پدیدآورحسن یوسفی اشکوری
مشخصات ظاهری‎۲۴۰ ص
وضعیت نشرتهران:گام نو,۱۳۷۹
موضوعایران
موضوعایران
موضوعمقاله های فارسی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات    10736 THFB0580489  موجود
 ادبیات    150600 LEFB0992550  موجود