شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۵۶۸۶‎ /‎ق‎۹‎ ع‎۲۵‎ ‎
سرشناسهعالی ور، عزیز، ‎۱۳۲۵- - پدیدآور
عنوانحسابداری صنعتی سازمان حسابرسی ۱۵۸: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی؛ ۸۲
شرح پدیدآورترجمه و تالیف عزیز عالی ور، رضا شباهنگ
مشخصات ظاهریج: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی; ۱۳۸۱
موضوعحسابداری قیمت تمام شده
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
مندرجاتج.‎۱. مفاهیم و کاربردها در هزینه یابی.- ج.‎۲. هزینه یابی ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری.- ج. ‎۳. برنامه ریزی و کنترل
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  135430 CLB2556052  1394 موجود
 مرکزی  1  133575 CLB2552878  1391 موجود
 مرکزی 6 1  77107 CLFB0807724  1389 موجود
 مرکزی 5 1  77041 CLFB0808534  1385 موجود
 مرکزی ۴ 1  25763 ECFB2946078   موجود
 مرکزی 2 3  96405 CLFB1113118   موجود
 مرکزی  ۳  60229 CLFB5447370   موجود
 مرکزی  ۲  38182 CLFB0305477   موجود
 مرکزی ۳ ۲  23071 ECF0266176   موجود
 مرکزی ۲ ۲  22891 ECFB0264314   موجود
 مرکزی ۳ ۱  19399 ECFB0228431   موجود
 مرکزی  ۲  18159 ECFB0215631   موجود
 مرکزی  ۱  13911 CLFB5572469   موجود
 مرکزی ۲ ۱  13910 CLFB5395484   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء