خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۶۷‎ /ک‎۲‎ م‎۲
سرشناسهکاظمی، علی، ۱۳۴۶- - پدیدآور
عنوانمبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
شرح پدیدآورتالیف علی کاظمی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران:نیل آب,-۱۳۸۱
موضوعمدیریت (اسلام)
موضوعمدیریت
موضوعمدیریت
موضوعمدیریت
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی  ۱  7744 EDFB0247849  موجود
 مرکزی    13983 ECFB0171254  موجود