شماره راهنمای کنگرهKMH‎ ۸۵۸‎ /‎ش‎۹‎ ح‎۷۲‎ ‎
سرشناسهشهیدی، مهدی، ۱۳۱۳-‎۱۳۸۳ - پدیدآور
عنوانحقوق مدنی 
شرح پدیدآورمهدی شهیدی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; مجد; -۱۳۸۰
موضوعقراردادها
موضوعتعهدات (حقوق)
موضوعحقوق مدنی
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتچاپ دوم: ‎۱۳۸۳
توضیحاتچاپ پنجم: ‎۱۳۸۵
مندرجاتج.‎۱. تشکیل قراردادهاو تعهدات.- ج.‎۲. اصول قراردادها و تعهدات.- ج.‎۳. آثار قراردادها و تعهدات
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  6  135350 CLB2555586  1394 موجود
 مرکزی ۴ ۲  20559 ECFB0238342   موجود
 مرکزی  ۴  20552 CLFB5576698   موجود
 مرکزی  ۱  19973 ECFB0234614   امانت
 مرکزی  ۳  19972 ECFB0234625   موجود
 الهیات  ۳  17588 THFB0607128   موجود
 الهیات ۳ ۲  17587 THFB0607140   موجود
 الهیات ۳ ۱  17586 THFB0607139   موجود
 مرکزی ۲ ۲  14293 ECFB0176879   امانت
 مرکزی ۳ ۲  14292 ECFB0179160   موجود
 مرکزی  ۲  11869 ECFB0140656   موجود
 الهیات ۲ ۲  10888 THFB0289197   موجود
 الهیات  ۲  10155 THFB0453105   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء