شماره راهنمای کنگرهTK‎ ۴۵۴/۲‎ /‎د‎۵‎ ن‎۶‎‎
سرشناسهدسور، چارلز؛ .Desoer, Charles A - پدیدآور
عنواننظریه اساسی مدارها و شبکه ها انتشارات دانشگاه تهران ۲۴۶۱
شرح پدیدآورتالیف چارلز دسور، ارنست کوه؛ ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
مشخصات ظاهری‎۲ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ; ۱۳۷۹
موضوعبرق - شبکه ها
موضوعمدارهای برقی
توضیحاتعنوان اصلی: Basic circuit theory
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 25 1  109932 CLFB131392  1397 امانت
 مرکزی 26 1  109931 CLFB131391  1397 امانت
 مرکزی 24 2  109934 CLFB131397  1393 امانت
 مرکزی 23 2  109933 CLFB131396  1393 موجود
 مرکزی 24 1  104673 CLFB125809  1390 امانت
 مرکزی 25 2  133271 CLB2551580 2 1389 موجود
 مرکزی 28 1  133236 CLB2551611 2 1389 امانت
 مرکزی 27 1  131747 CLB2548189 2 1387 موجود
 مرکزی 25 2  131674 CLB2548195 2 1387 موجود
 مرکزی 2 2  135275 CLB2555999 2 1384 موجود
 مرکزی  2  135258 CLB2556010 2 1384 موجود
 مرکزی 23 1  101882 CLFB1104826   موجود
 مرکزی 22 2  101602 CLFB1104815   موجود
 مرکزی ۲۱ ۲  87185 CLFB0987767   امانت
 مرکزی ۲۲ ۱  86687 CLFB0982481   موجود
 مرکزی ۲۱ ۱  77157 CLFB0807140   امانت
 مرکزی ۱۹ ۲  75520 CLFB5524466   امانت
 مرکزی 19 1  74621 CLFB130446   موجود
 مرکزی ۲۰ ۱  74268 CLFB0656018   امانت
 مرکزی ۲۰ ۲  74267 CLFB0654993   موجود
 مرکزی ۱۸ ۱  58491 CLFB5575170   موجود
 مرکزی ۱۸ ۲  58482 CLFB5575833   موجود
 مرکزی ۱۵ ۲  56117 CLFB5350294   امانت
 مرکزی ۱۷ ۱  55788 CLFB5401369   موجود
 مرکزی ۱۷ ۲  55740 CLFB5406027   موجود
 مرکزی ۱۶ ۲  55410 CLFB5400223   موجود
 مرکزی ۱۶ ۱  55409 CLFB5400256   موجود
 مرکزی ۱۳ ۲  52676 ENFB0776583   امانت
 مرکزی ۱۴ ۱  52675 ENFB0776572   موجود
 مرکزی ۱۵ ۱  51939 CLFB5331136   موجود
 مرکزی ۱۴ ۲  51884 CLFB0935221   موجود
 مرکزی ۱۳ ۱  51073 ENFB0254078   امانت
 مرکزی ۱۲ ۲  50953 ENFB0248851   امانت
 مرکزی ۱۱ ۲  50952 ENFB0248840   موجود
 مرکزی ۱۰ ۲  50951 ENFB0248839   امانت
 مرکزی ۱۲ ۱  50950 ENFB0248828   موجود
 مرکزی ۱۱ ۱  50949 ENFB0248817   موجود
 مرکزی ۱۰ ۱  50948 ENFB0248806   موجود
 مرکزی ۹ ۲  49415 ENFB0184490   موجود
 مرکزی ۹ ۱  49414 ENFB0184504   امانت
 مرکزی ۸ ۲  49413 ENFB0184515   موجود
 مرکزی ۸ ۱  49412 ENFB0184526   امانت
 مرکزی ۷ ۲  49260 CLFB5573684   موجود
 مرکزی ۷ ۱  49205 ENFB0184294   موجود
 مرکزی ۶ ۲  48932 ENFB0234599   موجود
 مرکزی ۵ ۲  48838 ENFB0234751   موجود
 مرکزی ۴ ۲  48386 CLFB5276716   موجود
 مرکزی ۴ ۱  48385 CLFB5276749   امانت
 مرکزی ۳ ۲  42178 CLFB1415751   موجود
 مرکزی ۳ ۱  42177 CLFB1415773   موجود
 مرکزی  ۲  41887 CLFB0839741   موجود
 مرکزی ۲ ۱  41886 CLFB0343271   موجود
 مرکزی ۲ ۲  30517 CLFB0214308   موجود
 مرکزی  1  30516 CLFB5439708   موجود
 مرکزی ۶ ۱  12432 ENFB0188494   موجود
 مرکزی ۵ ۱  11416 ENFB0129110   موجود
 مرکزی ۴ ۲  10991 ENFB0125035   موجود
 مرکزی ۴ ۱  10990 CLFB0829818   موجود
 مرکزی ۳ ۲  10388 ENFB0111382   موجود
 مرکزی ۳ ۱  10387 ENFB0111485   موجود
 مرکزی  ۲  10384 ENFB0075017   موجود
 مرکزی  ۱  10383 ENFB0110738   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء