شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۱۰۱/۲‎ /‎هـ‎۴‎ ش‎۹‎‎
سرشناسههریس، دانیل، ‎۱۹۴۸ - م.، .Harris, Daniel C - پدیدآور
عنوانشیمی تجزیه کمی دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۴، ‎۴۵: گروه علوم؛ ۱۳
شرح پدیدآوردانیل سی هاریس؛ ترجمه علی اصغر انصافی، حسن رحیمی منصور، حسن قاضی عسگر
مشخصات ظاهریج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشراصفهان; دانشگاه صنعتی اصفهان; -۱۳۷۷
موضوعشیمی تجزیه - کمی
توضیحاتعنوان اصلی: Quantitative chemical analysis
توضیحاتمترجم جلد دوم کتاب حاضر علی اصغر انصافی، حسن رحیمی منصور است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   135737 CLB2555990  1396 موجود
 مرکزی 2 2  133238 CLB2551609  1396 موجود
 مرکزی 5 1  87368 CLFB0974662 3 1394 امانت
 مرکزی ۵ 2  87371 CLFB0975045   امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی ۳ 2  87369 CLFB0975089   امانت
 مرکزی ۳ 1  87366 CLFB0974617   امانت
 مرکزی  1  65797 CLFB1009471   امانت
 مرکزی ۴ ۲  87370 CLFB0975056   موجود
 مرکزی ۴ ۱  87367 CLFB0974651   موجود
 مرکزی  ۲  69786 CLFB5560679   موجود
 مرکزی  ۱  44643 CLFB5141674   موجود
 مرکزی  2  30419 CLFB1110744   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء