شماره راهنمای کنگرهPJ‎ ۶۱۴۱‎ /‎ش‎۴۱‎ م‎۲‎‎
سرشناسهشرتونی، رشید، ۱۸۶۴-‎۱۹۰۶م. - پدیدآور
عنوانمبادی العربیه فی الصرف و النحو انتشارات اساطیر ۱۳۵ ،‎۱۳۴ ،‎۱۳۲ ،‎۱۳۱
شرح پدیدآوررشید الشرتونی
مشخصات ظاهریج.: جدول
وضعیت نشرتهران; اساطیر; -۱۳۷۲
موضوعزبان عربی - صرف و نحو
توضیحاتاین کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 4 2  169628 LEFB0126918  1389 موجود
 ادبیات 4 4  170330 LEFB0130641  1387 موجود
 مرکزی  3  135145 CLB2555509  1384 موجود
 ادبیات  4  148221 LEFB0130211   موجود
 ادبیات 2 1  161788 LEFB1192755   موجود
 ادبیات 3 3  161742 LEFB1192777   امانت
 ادبیات 3 2  161741 LEFB1192766   موجود
 ادبیات 4 3  160941 LEFB1181988   موجود
 ادبیات 3 4  160228 LEFB1175802   موجود
 ادبیات 2 4  159203 LEFB1167779   موجود
 ادبیات  ۱  148448 LEFB0947325   موجود
 ادبیات ۲ ۳  148220 LEFB0946032   موجود
 یوسفی (ادبیات)  ۴  146644 LEFB0790093   موجود
 ادبیات  ۳  134213 LEFB0821511   موجود
 الهیات 4 2  85665 THFB1048711   موجود
 الهیات  ۴  70576 THFB0868185   امانت
 الهیات ۲ ۲  69070 THFB0843807   موجود
 الهیات  ۲  66442 THFB0716556   موجود
 مرکزی  ۴  51312 CLFB5304147   موجود
 مرکزی ۲ ۱  39617 CLFB0321354   موجود
 مرکزی  ۱  39616 CLFB0321343   موجود
 ادبیات  ۲  32297/1 LEFB0707129   موجود
 الهیات  ۳  1/2669 THFB0639853   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء