خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهGB‎ ۵۰۰۵‎ /خ‎۲‎ ب‎۸
سرشناسهخالدی، شهریار، ‎۱۳۳۲ - - پدیدآور
عنوانبلایای طبیعی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۰
شرح پدیدآورشهریار خالدی
مشخصات ظاهریبیست، ‎۲۹۱ ص.: مصور، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت نشرتهران; دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات; ۱۳۸۰
موضوعبلاهای طبیعی
توضیحاتکتابنامه: ص۰ [۲۸۹]-‎۲۹۱
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    32286 CLFB0231585  موجود
 ادبیات    135490 LEFB0831695  موجود