خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهK‎ ۱۰۰۵/۳‎ /آ‎۱‎ ح‎۷
سرشناسهعرفانی، محمود، ۱۲۷۹-‎۱۳۵۵ - پدیدآور
عنوانحقوق تجارت: به انضمام نمونه های علمی طرح دعاوی آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی; -۱۳۶۵
موضوعقانون تجارت
موضوعبازرگانی
موضوعبازرگانی، اسناد
موضوعقانون تجارت
مندرجاتج.‎۱. اعمال تجارتی - تجار - دفاتر تجارتی، برات - سفته - چک
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی  ۱  14811 CLFB0086642  موجود
 مرکزی  ۳  21438 CLFB0086664  موجود
 مرکزی ۲ ۱  27630 CLFB0086653  موجود
 مرکزی ۶ ۲  5112 ECFB0104120  کم استفاده
 مرکزی ۷ ۲  5113 ECFB0104131  موجود
 مرکزی ۱۰ ۲  5116 ECFB0104164  موجود
 مرکزی  ۱  5097 ECFB0104049  موجود
 مرکزی ۲ ۱  5098 CLFB5536807  موجود
 مرکزی ۳ ۱  5099 CLFB5630419  موجود
 مرکزی ۴ ۱  5100 ECFB0104027  کم استفاده
 مرکزی ۵ ۱  5101 CLFB5436165  موجود
 مرکزی ۶ ۱  5102 CLFB0761048  موجود
 مرکزی ۷ ۱  5103 ECFB0103978  موجود
 الهیات  ۱  10966 THFB0288509  موجود
 الهیات  ۴  10968 THFB0288691  موجود