شماره راهنمای کنگرهK‎ ۱۰۰۵/۳‎ /آ‎۱‎ ح‎۷
سرشناسهعرفانی، محمود، ۱۲۷۹-‎۱۳۵۵ - پدیدآور
عنوانحقوق تجارت: به انضمام نمونه های علمی طرح دعاوی آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی; -۱۳۶۵
موضوعقانون تجارت
موضوعبازرگانی
موضوعبازرگانی، اسناد
موضوعقانون تجارت
مندرجاتج.‎۱. اعمال تجارتی - تجار - دفاتر تجارتی، برات - سفته - چک
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدشماره ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  ۱  14811 CLFB0086642   موجود
 مرکزی  ۳  21438 CLFB0086664   موجود
 مرکزی ۲ ۱  27630 CLFB0086653   موجود
 مرکزی ۶ ۲  5112 ECFB0104120   کم استفاده
 مرکزی ۷ ۲  5113 ECFB0104131   موجود
 مرکزی ۱۰ ۲  5116 ECFB0104164   موجود
 مرکزی  ۱  5097 ECFB0104049   موجود
 مرکزی ۲ ۱  5098 CLFB5536807   موجود
 مرکزی ۳ ۱  5099 CLFB5630419   موجود
 مرکزی ۴ ۱  5100 ECFB0104027   کم استفاده
 مرکزی ۵ ۱  5101 CLFB5436165   موجود
 مرکزی ۶ ۱  5102 CLFB0761048   موجود
 مرکزی ۷ ۱  5103 ECFB0103978   موجود
 الهیات  ۱  10966 THFB0288509   صحافی
 الهیات  ۴  10968 THFB0288691   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء