شماره راهنمای کنگرهZ‎ ۶۷۴/۴‎ /آ‎۴۴
سرشناسهآذرنگ، عبدالحسین، ‎۱۳۲۵- - پدیدآور
عنوانشبکه برای انتقال دانش فنی و حرفه ای 
مشخصات ظاهری‎۲۶۱ص.: نمودار
وضعیت نشرتهران; دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه; ۱۳۶۳
موضوعشبکه های اطلاع رسانی
موضوعتکنولوژی
موضوعآموزش فنی
موضوعآموزش حرفه ای
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه:ص. ۲۴۴-‎۲۵۷
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی ۲   22464 CLFB0195243   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء