شماره راهنمای کنگرهDS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎م‎۷‎ آ‎۷‎‎
سرشناسهمقدسی، مطهربن طاهر، -۳۵۵؟ق. - پدیدآور
عنوانآفرینش و تاریخ منابع تاریخ و جغرافیای ایران ۵۲‎ ؛‎۴۲‎ ؛‎۳۰
شرح پدیدآورتالیف مطهر بن طاهر مقدسی؛ ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی
مشخصات ظاهری‎۶ ج
وضعیت نشر[تهران]; بنیاد فرهنگ ایران; ۱۳۵۰
موضوعاسلام - تاریخ
موضوعتاریخ جهان
موضوعایران - تاریخ
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  3  135305 CLB2555560  1349 موجود
 مرکزی  4-6  26111 CLFB0041405   موجود
 مرکزی  1-3  26110 CLFB0041391   موجود
 یوسفی (ادبیات)  5  10188 LEFB0962344   موجود
 یوسفی (ادبیات)  3  10187 LEFB0962366   موجود
 یوسفی (ادبیات)  4  10186 LEFB0962355   موجود
 یوسفی (ادبیات)  6  10133 LEFB0962399   موجود
 مرکزی (مرجع)  5  1759 CLB2551374   موجود
 ادبیات  ۶  34025 LEFB0107617   موجود
 ادبیات  ۵  30270 LEFB0107640   موجود
 ادبیات  ۴  30269 LEFB0107639   موجود
 الهیات  ۶  19079 THFB0397199   موجود
 الهیات  ۵  19078 THFB0397188   موجود
 الهیات ۲ ۴  19077 THFB0397177   موجود
 الهیات  ۳  19076 THFB0397155   موجود
 الهیات  ۴  18293 THFB0397166   موجود
 ادبیات  ۳  7529 LEFB0107628   موجود
 مرکزی (مرجع) ۲ ۶  3913 CLFB0041416   موجود
 مرکزی (مرجع)  ۶  1760 CLFB0042484   موجود
 مرکزی (مرجع)  ۴  1758 CLFB0042462   موجود
 مرکزی (مرجع)  ۳  1757 CLFB0042451   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء