خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهGV‎ ۷۱۶‎ /‎پ‎۹‎ م‎۲‎‎
سرشناسهپیتز، برندا جی.؛ Pitts, Brenda G - author
عنوانمبانی بازاریابی ورزشی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۶۶۶
شرح پدیدآوربرندا پیتز، دیوید استاتلر؛ ترجمه سیدمرتضی عظیم زاده، فاطمه حیدری، ابوالقاسم بزم آرا؛ ویراستار علمی محمد کشتی دار
مشخصات ظاهری۵۴۴ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد; ۱۳۹۶
موضوعورزش - بازاریابی
توضیحاتعنوان اصلی: Fundamentals of sport marketing,4th ed,2012
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    98693 CLFB119418  امانت
 مرکزی 2   98694 CLFB119419  امانت