خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهQL 364.4 .E26 2018
عنوانEcology of invertebrate diseases 
شرح پدیدآورEditied by Ann E. Hajek, David I. Shapiro-Ilan
شابک9781119256076 (cloth
مشخصات ظاهریxxii, 657 p.: ill.
وضعیت نشرHoboken NJ; John Wiley & Sons; 2018.
موضوعInvertebrates
موضوعInvertebrates
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    19360 CLLB5421473  امانت