• سمت: مسئول بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل:

  farjamiindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش مرجع
 • شماره تلفن: 05138806553
 • آدرس ایمیل:

  marjaclindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش مرجع
 • شماره تلفن: 05138806540
 • آدرس ایمیل:

  marjaclindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس بخش علم سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل:

  b.ghaderi.libindexgmail.com

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها
 • شماره تلفن: 05138806547
 • آدرس ایمیل:

  thesisindexum.ac.ir

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء