اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: اصول مطالعه و یاداشت برداری
 • عنوان:
' target='blank'>اصول مطالعه و یاداشت برداری
 • مدرس: عطیه باغستانی تجلی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: فن بیان و سخنوری
  • عنوان:
  ' target='blank'>فن بیان و سخنوری
 • مدرس: دکتر رویا یداللهی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: کارگاه نمایه سازی
  • عنوان:
  ' target='blank'>کارگاه نمایه سازی
 • مدرس: دکتر هادی هراتی و فاطمه ذاکری فرد
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 8
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلاید آموزشی جلسه اول

  اسلایدهای آموزشی جلسه دوم

  اسلایدهای آموزشی جلسه سوم

  اسلایدهای آموزشی جلسه چهارم

  اسلایدهای آموزشی جلسه پنجم

  • عنوان: ذهنيت كارآفرينانه
  • عنوان:
  ' target='blank'>ذهنيت كارآفرينانه
 • مدرس: دکتر رضا لطفی
 • سرفصل مباحث:

   

 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: روشهای آماری با نرم افزار Spss
  • عنوان:
  ' target='blank'>روشهای آماری با نرم افزار Spss
 • مدرس: خانم منصوره روشن نژاد
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 10
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: گزارش نویسی (و یژه دانشجویان علوم انسانی )
  • عنوان:
  ' target='blank'>گزارش نویسی (و یژه دانشجویان علوم انسانی )
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: نکات کاربردی و عملی نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>نکات کاربردی و عملی نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: اصول نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>اصول نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی بخش اول

  اسلایدهای آموزشی بخش دوم

 • 300796کتاب چاپی
  2314نشریه چاپی
  25346پایان‌نامه
  507صندلی برای مطالعه
  102سیستم‌های رایانه
  25000اعضاء