اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: ذهنيت كارآفرينانه
 • عنوان:
' target='blank'>ذهنيت كارآفرينانه
 • مدرس: دکتر رضا لطفی
 • سرفصل مباحث:

   

 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: روشهای آماری با نرم افزار Spss
  • عنوان:
  ' target='blank'>روشهای آماری با نرم افزار Spss
 • مدرس: خانم منصوره روشن نژاد
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 10
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: گزارش نویسی (و یژه دانشجویان علوم انسانی )
  • عنوان:
  ' target='blank'>گزارش نویسی (و یژه دانشجویان علوم انسانی )
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: نکات کاربردی و عملی نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>نکات کاربردی و عملی نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: اصول نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>اصول نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی بخش اول

  اسلایدهای آموزشی بخش دوم

  • عنوان: دسترسی آزاد به پایگاهها و منابع اطلاعاتی
  • عنوان:
  ' target='blank'>دسترسی آزاد به پایگاهها و منابع اطلاعاتی
 • مدرس: خانم فاطمه ذاکری فرد و فاطمه هراتیان
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: روش نگارش مقالات مروری
  • عنوان:
  ' target='blank'>روش نگارش مقالات مروری
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley
 • مدرس: بهار قادری
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • صفحه1 از6
  ***********************