نشست های علمی

 • عنوان نشست: وب2 و کتابداران
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 29
 • ماه: دی
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: رویکردهای جدید در خدمات کتابخانه های دانشگاهی :پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاه
 • نام سخنران: دکتر رحمت الله فتاحی
 • روز: 12
 • ماه: دی
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: چرا فرار را برقرار ترجیح دادند: آسیب شناسی و بیان چالشهای نشر مجلات
 • نام سخنران: دکتر محمد صال مصلحیان
 • روز: 24
 • ماه: آذر
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
 • نام سخنران: دکتر سلمان ساکت
 • روز: 12
 • ماه: بهمن
 • سال: 95
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: همایش نسل در حال انقراض کتاب خوان ها
 • نام سخنران: دکتر مسعود گوهری منش و آقای طلوع
 • روز: 3
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: سخنرانی علمیRFIDتکنولوژی برای حرکت به سوی آینده
 • نام سخنران: مهندس علیرضا دلیری
 • روز: 9
 • ماه: آبان
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: مروری بر خصوصیات و توانمندیهای کاربران در بازیابی اطلاعات
 • نام سخنران: دکتر حسین بهزادی-مهدی زارعی
 • روز: 26
 • ماه: تیر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: آشنایی باftp
 • نام سخنران: مهندس سعید نور علیزاده
 • روز: 11
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
***********************