نشست های علمی

 • عنوان نشست: كتابخانه هوشمند به سوی آينده
 • نام سخنران: دکتر مهدی چم پور
 • روز: 26
 • ماه: آذر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: هوشمندی رقابتی
 • نام سخنران: دکتر شعله ارسطو پور
 • روز: 27
 • ماه: آذر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: عوامل موثر بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در استفاده از منابع و خدمات: ارائه الگوی پیشنهادی
 • نام سخنران: دکتر هادی هراتی
 • روز: 28
 • ماه: مهر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: پیشگیری از دردهای اسکلتی عضلانی در محیط کار
 • نام سخنران: دکتر فاطمه علیرضائی نقتدر
 • روز: 8
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: نشست علمی در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی: توانیابی که توانمند شد
 • نام سخنران: دکتر محسن مشایخی
 • روز: 25
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 96
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: وب2 و کتابداران
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 29
 • ماه: دی
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: رویکردهای جدید در خدمات کتابخانه های دانشگاهی :پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاه
 • نام سخنران: دکتر رحمت الله فتاحی
 • روز: 12
 • ماه: دی
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: چرا فرار را برقرار ترجیح دادند: آسیب شناسی و بیان چالشهای نشر مجلات
 • نام سخنران: دکتر محمد صال مصلحیان
 • روز: 24
 • ماه: آذر
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء