نشست های علمی

 • عنوان نشست: آموزش نسخه شناسی و فهرست نگاری نسخه های خطی
 • نام سخنران: دکتر محمد جعفر یاحقی
 • روز: 1
 • ماه: مرداد
 • سال: 1398
 • ساعت: 8-12
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: کتابدار داده
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 8
 • ماه: مرداد
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: تحلیل گفتمان به مثابۀ رویکرد و روش
 • نام سخنران: بهار قادری
 • روز: 14
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 98
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: درمان لذت بخش : کاربرد کتاب درمانی در کتابخانه ها
 • نام سخنران: دکتر مهری پریرخ
 • روز: 9
 • ماه: بهمن
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: داده های پیوندی:مفاهیم پایه ،الزامات پیاده سازی
 • نام سخنران: دکتر عاطفه شریف
 • روز: 24
 • ماه: دی
 • سال: 97
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: كتابخانه هوشمند به سوي آينده
 • نام سخنران: دکتر مهدی چم پور
 • روز: 26
 • ماه: آذر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: هوشمندی رقابتی
 • نام سخنران: دکتر شعله ارسطو پور
 • روز: 27
 • ماه: آذر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: عوامل موثر بر رفتار برنامه ریزی نشده کاربران کتابخانه های دانشگاهی در استفاده از منابع و خدمات : ارائه الگوی پیشنهادی
 • نام سخنران: دکتر هادی هراتی
 • روز: 28
 • ماه: مهر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
صفحه1 از3