همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806529
 • آدرس ایمیل:

  mousaviindexum.ac.ir

 • سمت: کتابدار بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806524
 • آدرس ایمیل:

  momeni.m.naser1990indexgmail.com

 • سمت: مسئول بخش مجموعه های اهدایی
 • شماره تلفن: 05138806551
 • آدرس ایمیل:

  naseri-koindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806550
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: کارشناس ارشد بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806542
 • آدرس ایمیل:

  cobranegahbanindexyahoo.com

 • سمت: کارشناس ارشد بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806515
 • آدرس ایمیل:

  harati-haindexferdowsi.um.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش آموزش و ارتباطات
 • شماره تلفن: 05138806531
 • آدرس ایمیل:

  cent-educationindexum.ac.ir

صفحه4 از4