همکاران (44)

 • سمت: مسئول بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل: farjami@um.ac.ir
 • سمت: مسئول پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و شبکه
 • شماره تلفن: 05138806565
 • آدرس ایمیل: farahmandyar@um.ac.ir
 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: -
 • آدرس ایمیل: -
 • سمت: کتابدار بخش مخزن
 • شماره تلفن: 38806535
 • آدرس ایمیل: -
 • سمت: کارشناس بخش علم سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل: .
 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806523
 • آدرس ایمیل: z-ghadamgahi@staff.um.ac.ir
 • سمت: مسئول بخش فهرستنویسی و پیش از انتشار
 • شماره تلفن: 05138806519
 • آدرس ایمیل: laghezeli@yahoo.com
 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806546
 • آدرس ایمیل: m-lari@um.ac.ir
 • سمت: فهرستنویس کتب فارسی
 • شماره تلفن: 05138806528
 • آدرس ایمیل: moradikhah@um.ac.ir
 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806529
 • آدرس ایمیل: mousavi@um.ac.ir
***********************