همکاران (44)

 • سمت: کتابدار آماده ساز نهایی
 • شماره تلفن: 05138806570
 • آدرس ایمیل: eghbalian@um.ac.ir
 • سمت: مسئول بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806510
 • آدرس ایمیل: cent-acquisition@um.ac.ir
 • سمت: کارشناس سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806512
 • آدرس ایمیل: ajavidi2000@yahoo.com
 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: -
 • آدرس ایمیل: -
 • سمت: کارشناس ارشد بخش اطلاع رسانی
 • شماره تلفن: 05138806530
 • آدرس ایمیل: cent-lib@um.ac.ir
 • سمت: کارشناس ارشد سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806576
 • آدرس ایمیل: dehestani900@yahoo.com
 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها
 • شماره تلفن: 05138806547
 • آدرس ایمیل: thesis@um.ac.ir
 • سمت: -
 • شماره تلفن: 05138806574
 • آدرس ایمیل: njrh1365@gmail.com
 • سمت: کارشناس ارشد بخش آموزش و ارتباطات
 • شماره تلفن: 05138806572
 • آدرس ایمیل: z-rezazadeh@wali.um.ac.ir
 • سمت: کارشناس ارشد بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806514
 • آدرس ایمیل: roohbakhshf.m@Gmail.com
صفحه1 از4
***********************