رضازاده، زهرا

  • نام خانوادگی: رضازاده
  • نام: زهرا
  • سمت: کارشناس ارشد بخش آموزش و ارتباطات
  • شماره تلفن: 05138806572
  • آدرس ایمیل:

    z-rezazadehindexwali.um.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    105   دفعه
  • مسئول مستقیم: فاطمه هراتیان
  • نوع استخدام: پیمانی